RSS
instrukcja korzystania  |  mapa serwisu  |  statystyki  |  redakcja  |   A A A K
SmodBIP

Statut Przedszkola

Gminne Przedszkole w Biesiekierzu
Parnowo 26
76-039 Biesiekierz

 

Gminne Przedszkole w Biesiekierzu działa w oparciu o niżej wymienione przepisy, które określają cele i zadania działalności przedszkola, dokonują podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola, a także regulują zasady współdziałania miedzy nimi:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 póź.zmianami);
 2. Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 luty 2017 roku w sprawie wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, ksztacenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dl aszkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 365);
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017, poz.649),
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017, poz.1591),
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017, poz.1591),
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);
 8. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 9. Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r(t. j. ze zmianami Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 1611);
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. spsosobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokuemntacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r.poz 1646)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453);
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym( Dz. U. z 2017r. Poz.1578);
 14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. Poz. 1635).
 15. Akt założycielski
 16. Statut Gminnego Przedszkloa w Biesiekierzu z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Organ prowadzący:
Urząd Gminy w Biesiekierzu

Organ sprawując nadzór pedagogiczny:
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w KoszalinieOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Agnieszka Kolanowska
Dokument z dnia: 24.10.2018
Dokument oglądany razy: 8 885